Laajan petos- ja virkarikoskokonaisuuden esitutkinta valmis

Itä-Uudenmaan poliisissa on ollut tutkittavana laaja petos- ja virkarikoskokonaisuus, jonka esitutkinta on nyt valmistunut ja se siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan. Tapahtumat sijoittuvat noin vuoden pituiselle ajanjaksolle vuosille 2021 – 2022.

– Tutkittavana olleen rikoskokonaisuuden epäillyt tekotavat ja asiasisältö ovat olleet sellaisia, että se on tehnyt siitä yhteiskunnallisesti merkittävän ja sen selvittämisintressi poliisissa on ollut suuri. Esitukinnan aikana media on toistuvasti esittänyt tietopyyntöjä, mutta niihin ei tutkintaa vaarantamatta ole pystytty vastaamaan. Rikoskokonaisuudessa epäillään käytetyn huomattava määrä julkisia varoja yksittäiseen asiaan, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Juha Springare.

Esitutkintakokonaisuus on ollut laaja ja asetelmaltaan poikkeuksellinen. Esitutkinta on kestänyt esiselvityksestä valmistumiseen noin kaksi vuotta. Esitutkintamateriaalia on noin 10 000 sivua. Esitutkinnan aikana on kuultu noin 90 henkilöä ja tehty useita erityisiä kotietsintöjä ja erityisiä laite-etsintöjä. Asiaan on määrätty etsintävaltuutettu. Asiassa on myös laadittu rikosperusteinen selvitys taloudellisesta hyödystä, vartijoiden määrästä ja työtunneista.

Turvakodissa asuvalle perheelle järjestettiin ympärivuorokautinen vartiointi

Vuonna 2021 sosiaaliviranomaiset tilasivat alustavien uhkatietojen perusteella turvakodissa asuneelle perheelle vartioinnin. Esitetty uhka liittyi mahdolliseen kunniaväkivaltaan käynnissä olevaan avioeroprosessiin liittyen. Ympärivuorokautinen vartiointi perheelle oli hyvin poikkeuksellista ja esitetty uhka oli huolestuttava, koska asianosaisina oli myös lapsia.

Tässä vartioimisliikkeen turvallisuuspäällikkönä toimineen miehen epäillään toistuvasti erehdyttäneen sosiaaliviranomaisia perusteettomilla tiedoilla ympärivuorokautisen vartioinnin jatkamiseksi. Vartiointi kesti 3.11.2021 – 3.11.2022 välisen ajan ja laskutuksen kokonaismäärä oli noin kolme miljoonaa euroa, Springare jatkaa.

– Perheelle järjestetty vartiointi tuli ilmi poliisille toisen esitutkinnan yhteydessä. Esitututkintalain mukainen selvitys onko asiassa syytä epäillä rikosta aloitettiin poliisissa 6.7.2022. Esitutkinta törkeästä petoksesta ja virkarikoksesta aloitettiin 4.10.2022.

Esitukinnassa selvinneen perusteella epäillään, että vartioinnin hankinnassa ei ole menetelty lakien ja säännösten mukaisesti ja vartioimisliikkeen toiminnassa on syytä epäillä elinkeinoluvan kannalta merkityksellisiä laiminlyöntejä ja puutteita. 

Rikoskokonaisuus koostunut kolmesta eri osa-alueesta

Rikoskokonaisuuden esitutkinta on koostunut kolmesta eri osa-alueesta. Tutkittavana on ollut Järvenpäähän ja Raaseporiin aikavälille 2.11.2021-25.10.2022 sijoittuva törkeä petos, jossa on yksi rikoksesta epäilty, Järvenpäähän, aikavälille 2.11.2021-31.8.2022 sijoittunut virkavelvollisuuden rikkominen, jossa on 14 rikoksesta epäiltyä sekä Helsinkiin, aikavälille 3.11.2021-26.1.2023 sijoittuva turvallisuuspalvelurikkomus, jossa on neljä rikoksesta epäiltyä.

Turvallisuuspäällikköä epäillään useista rikoksista 

Turvallisuuspäällikköä epäillään useista eri rikoksista. Esitutkinnassa selvinneen perusteella on syytä epäillä, että vartioimisliikkeen turvallisuuspäällikkö erehdytti sosiaaliviranomaisia jatkaakseen perheen ympärivuorokautista vartiointia. 

– On syytä epäillä, että hän yksin sai aikaan asetelman, jossa hän laati uhka-arvion ja määritteli edustamaltaan yhtiöltä tilattavan palvelun laadun, määrän ja toteutustavan, kertoi perusteettomia, vääristeltyjä ja liioiteltuja tietoja perheeseen kohdistuvasta uhasta ja sanoi tehneensä yhteistyötä asiassa eri viranomaisten kanssa. Hänen toimensa ulottuivat myös perheen perusoikeuksiin, sanoo Springare.

Sosiaaliviranomaiset tekivät perheeseen kohdistuvia päätöksiä turvallisuuspäälliköltä saamillaan epäillyillä perusteettomilla tiedoilla. Vartiointia jatkettiin perustuen ainoastaan turvallisuuspäällikön tuottamaan tietoon. Hänen myös epäillään ohjeistaneen vartioimisliikkeen työntekijää virheellisesti upottamaan matka- ja tarvikekuluja laskutettaviin työtunteihin.

– Muut turvallisuuspäällikköön kohdistuneet rikosepäilyt koskevat perätöntä lausumaa tuomioistuimessa Hyvinkäällä aikavälillä 25.2.2022-16.7.2022, jossa häntä kuultiin käräjäoikeudessa todistajana perheen lähestymiskieltoasiassa ja huoltajuusasiassa. Hänen epäillään antaneen todistajana väärää tietoa tuomioistuimessa. Häntä epäillään myös Vantaalla 25.10.2022 tapahtuneesta ampuma-aserikoksesta, missä poliisin tekemällä erityisellä kotietsinnällä hänen kotoaan löytyi luvaton kaasuase ja luvallisia patruunoita, joita säilytettiin lukitsemattomassa tilassa, jatkaa Springare.

Esitutkinnassa ei ole pystytty osoittamaan konkreettista uhkaa

Esitutkinnassa ei ole pystytty osoittamaan mitään konkreettista uhkaa tai väkivaltaista käyttäytymistä. Perheen uhka-asia on ollut poliisin asiaan erikoistuneiden toimintojen käsittelyssä ja poliisin arvioiden mukaan uhka on ollut matala.

Sosiaaliviranomaisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta

Päätökset tehneiden sosiaaliviranomaisten epäillään ylittäneen toimivaltuutensa päättäessään tämän hintaisen palvelun myöntämisestä. Esihenkilö sekä johtavassa asemassa olevien henkilöiden epäillään laiminlyöneen valvontavastuunsa ja hankintamenettelyn käytön. Esitutkinnassa on selvitetty koko päätöksentekomenettely ja siihen liittyneet henkilöt.

Esitutkinnassa selvinneen perusteella vartioinnin hankinnassa ei ole menetelty lakien ja kuntayhtymän sääntöjen sekä määräysten mukaisesti. Suurten kustannusten vuoksi asiassa olisi tullut käyttää hankintamenettelyä. Vartiointi myönnettiin ensin lastenhuollon avohuollon tukitoimena ja myöhemmin toimeentulotukena.

Vartioimisliikkeen vastuuhenkilöitä epäillään turvallisuuspalvelurikkomuksesta 

Esitutkinnassa selvinneen perusteella epäillään, että vartioimisliikkeen työvuorokirjanpito ei täytä laissa sille asetettuja vaatimuksia. Vartioimisliikkeestä ei ole saatu yksiselitteistä ja selkeää vastausta vartijoiden kokonaismäärästä ja toimeksiannolle kohdistuvista kokonaistyötunneista useista tietopyynnöistä huolimatta. Vartioimisliikkeen vastuuhenkilöiden epäillään myös jättäneen ilmoittamatta ampuma-aseiden hallussapitolupia Poliisihallitukselle tehtävässä vuosi-ilmoituksessa.

Korvauksia haettiin ELY -keskukselta

Sosiaaliviranomaiset ovat hakeneet vartiointikustannuksiin liittyviä korvauksia ELY-keskukselta.
ELY-keskus on maksanut korvauksia 1,1 miljoonaa euroa kotoutumisen edistämisestä annetun lain perusteella. Osa korvaushakemuksista on vielä käsittelemättä.  Kokonaislaskutussumma on 3 068 861,13 euroa, sisältäen arvonlisäveron, summaa Springare. 

Vastaa