Kallionsydämen asumisyksikköön liittyvä esitutkinta-aineisto syyteharkintaan

Itä-Suomen poliisilaitoksella esitutkinnassa ollut Kiuruveden Kallionsydämen asumisyksikköön ja COVID19 -pandemiaan liittyvä esitutkinta on valmistunut. Esitutkintakokonaisuus siirretään syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjäalueelle.

Itä-Suomen aluehallintovirasto teki 6.5.2020 tutkintapyynnön Itä-Suomen poliisilaitokselle Kallionsydämen asumisyksiköstä ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän edustajien menettelystä. Esiselvityksen jälkeen poliisi päätti käynnistää esitutkinnan. Laaja esitutkintakokonaisuus tehtiin esitutkintalain 5 luvussa määritellyllä tavalla tiiviissä yhteistyössä syyttäjän kanssa.

Esitutkinnassa tutkittiin, noudattiko Kallionsydämen asumisyksikön toiminta tapahtuma-aikaan voimassa olleita COVID19 -pandemiaan liittyneitä ohjeita ja määräyksiä, toteutuivatko työturvallisuuslainsäädännössä määritellyt työnantajan vastuut ja velvollisuudet sekä aiheuttivatko mahdolliset laiminlyönnit Kallionsydämen asumisyksikön asukkaille ja henkilökunnalle hengen ja terveyden vaaraa. Esitutkinnassa selvitettiin myös Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Kallionsydämen asumisyksikköön liittyviä vastuita ja velvollisuuksia sekä niiden toteutumista. 

Epäilty työturvallisuusrikos, virkavelvollisuuden rikkominen, kuolemantuottamus, vamman tuottamus ja vaaran aiheuttaminen

Epäillyn työturvallisuusrikoksen esitutkinta liittyi keskeisimmin siihen, toteutuivatko työturvallisuuslainsäädännössä määritellyt työnantajan vastuut ja velvollisuudet asumisyksikössä. Esitutkinnassa tutkittiin myös hygieniamääräysten ja tartuntatautien leviämisen ehkäisyä koskevien ohjeiden noudattamista.

Epäillyn virkavelvollisuuden rikkomisen esitutkinnassa selvitettiin Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viranhaltijoiden tehtäviä Kallionsydämen asumisyksikköön liittyvässä valvonnassa ja muissa vastuissa ja velvollisuuksissa. Lisäksi tutkittiin, järjestettiinkö toiminnot terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä annetun lain edellyttämällä tavalla.

Epäillyt kuolemantuottamukset, vamman tuottamukset ja vaaran aiheuttamiset liittyvät Kallionsydämen asumisyksikössä sattuneisiin koronaviruksen aiheuttamiin kuolemantapauksiin, koronaan sairastumisiin ja altistumisiin.

Esitutkinnan aineistossa salassa pidettävää materiaalia

Esitutkinta-aineistossa on kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 15 §:n 1 momentin perusteella ehdottomasti salassa pidettävää aineistoa. Epäillyn vamman tuottamuksen ja epäillyn vaaran aiheuttamisen esitutkinta-aineistossa on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999; JulkL) 24 §:n perusteella salassa pidettävää aineistoa. Koko esitutkinta-aineisto on määrätty toistaiseksi salassa pidettäväksi JulkL 24 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella, kunnes asia on ollut esillä tuomioistuimen istunnossa tai kun syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta.

Vastaa