Taksiliikenteen valvontaisku osoitti puutteita Helsingissä

Helsingin poliisilaitoksen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Verohallinnon ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) työsuojelun vastuualueen yhteisessä taksiliikenteen valvontaiskussa havaittiin useita puutteita.

Perjantaina 26.11. Helsingissä toteutetussa valvontaiskussa tarkastettiin yhteensä 86 taksia, joista 51:ssä oli huomautettavaa. Maksullisia huomautuksia määrättiin 46, joista 44 liikennevirhemaksuja ja 2 sakkoa.

Eniten puutteita todettiin taksin tietojen esittämisessä. Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävissä 15:ssä tapauksessa ja kuljettajan nimi ei ollut matkustajien nähtävillä 16:ssa tapauksessa. Hintatietojen esittämisessä oli puutteita 17:ssä tapauksessa.

Liikennelupa tai selvitys puuttui 15:ssä tapauksessa. Taksivalaisin puuttui kahdessa tapauksessa ja ajoneuvon luvanvaraiseen käyttöön rekisteröinti oli laiminlyöty kahdessa tapauksessa.

Liikenteestä tavoitettiin myös yksi luvaton taksi sekä yksi katsastamaton ajoneuvo.
Viikonlopun valvontaan osallistui kymmenen poliisia Helsingin liikennevalvonnasta, viisi asiantuntijaa Traficomista, viisi verotarkastajaa Verohallinnosta ja kolme tarkastajaa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. 

Taksiliikenteen harjoittamista koskeviin säännöksiin on tullut muutoksia tänä vuonna, ja muutokset ovat tulleet voimaan vaiheittain. Toukokuusta lähtien taksiliikenteessä käytettävässä ajoneuvossa on tullut muun muassa käyttää taksivalaisinta, ja taksiliikennelupa tai sen jäljennös tulee liikennöitäessä olla mukana. Syyskuussa astuivat voimaan tietojen keräämistä koskeva velvoite sekä taksamittarin käyttämistä ja hinnoittelua koskevat muutokset.

Valvonnalle tarvetta

Poliisin ja ennen kaikkea liikenneturvallisuuden näkökulmasta valvonta osoitti, että asiat ovat pääosin kunnossa, mutta pieniä puutteita on liikaa. Mitään liikenneturvallisuutta vaarantavaa ei havaittu, ajoneuvokalusto oli hyväkuntoista ja liikennekelpoista. Taksinkuljettajien ajolupa löytyi kaikilta tarkastetuilta kuljettajilta.

− Seuraamusten suuri lukumäärä osoitti valvonnan tärkeyden. Helsingissä tarkastetuista 86 taksista 44:lle määrättiin liikennevirhemaksu ja kahdelle sakkomääräys. Kyse on luvanvaraisesta ammattiliikenteestä, asioiden pitäisi olla paremmin hoidossa, toteaa ylikonstaapeli Arto Aaltonen Helsingin poliisista.

Taksissa tulee olla nähtävillä hinnat, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi

Taksiliikenneluvan haltijan on vastattava ja huolehdittava mm. siitä, että taksiliikenteessä matkustajan nähtävillä ovat asianmukaiset hintatiedot, luvanhaltijan nimi- ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi.

− Hintatietojen tai nimi- ja yhteystietojen puuttuminen tai hyvin kirjavat esittämistavat ovat asiakkaan näkökulmasta katsottuna ongelmallisia. Kyse on pienistä, helposti korjattavissa olevista puutteista, joiden johdosta ei kannattaisi ottaa seuraamuksia. Toivoisimmekin taksinkuljettajien ja taksiyrittäjien kiinnittävän tähän enemmän huomiota, sanoo Traficomin asiantuntija Tiina-Liisa Ruotsalainen.

Tämänkertainen valvonta osoitti, että myös hintojen esittämisessä taksimatkustajalle on vielä parannettavaa. Traficom on antanut 1.9.2021 voimaan tulleen määräyksen siitä, miten taksimatkan hintatiedot ja esimerkkimatka tulee taksimatkustajalle esittää.

− Tämän yhtenäisen esitystavan tarkoituksena on osaltaan helpottaa asiakasta hintojen vertailussa, tarkentaa Ruotsalainen.

Taksiliikennettä harjoitettaessa ajoneuvossa tulee olla mukana taksiliikennöintiin oikeuttava asiakirja tai sen jäljennös.

– Taksiliikenteen harjoittamiseen oikeuttavan asiakirjan esittämisessä havaittiin yllättävän paljon puutteita. Asiakirjan voi esittää paperilla tai sähköisesti, joten tämäkin edellytys olisi helposti täytettävissä, toteaa Ruotsalainen.

Taksinkuljettajat verottajan seurannassa

Verohallinto keräsi valvonnassa tietoja kuljettajista ja taksiyrityksistä, yritysten työntekijöiden määristä ja palkkauksesta sekä havainnoi mittareita ja muita sovelluksia. 
– Analysoimme tietoa ja vertailemme sitä muuhun meillä käytettävissä olevaan tietoon. Tavoitteena on kitkeä harmaata taloutta, apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta kertoo. 

Verohallinnossa on käynnissä parhaillaan tehostettu taksialan valvontahanke, jossa hyödynnetään valvontaiskuissa kerättyä tietoa. Valvonnassa nyt nousseita kuljettajia ja yrityksiä koskevia ilmoituksia seurataan muun muassa tulorekisteristä.

Taksimatkustajat voivat ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä Verohallintoon vihjetietolomakkeella: Anna vihje verovilpistä – vero.fi.

Ulkomaisen työvoiman käyttö ja työnantajan toiminta ESAVin valvonnassa

Työsuojeluviranomainen (ESAVI) valvoi valvontaiskussa ulkomaisen työvoiman käyttöä. Ulkomaalaisella työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. Valvonnan tavoitteena on reilun kilpailun ja reilujen työehtojen edistäminen sekä harmaan talouden ehkäiseminen.

Työsuojelutarkastuksessa valvotaan työnantajan toimintaa ja tässä valvontatapahtumassa valvottiin erityisesti ulkomaalaislain työnantajalle asettamien velvoitteiden täyttymistä. Keskeisin valvottava asia oli työnantajan ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeuden varmistamisvelvollisuus. Lisäksi työsuojeluviranomainen keräsi tarkastuksilla tietoa, jota se tulee hyödyntämään valvontatoiminnassaan etenkin työsuhteen vähimmäisehtojen valvonnassa. Valvonnan ohessa työsuojeluviranomainen jakoi yrittäjille tietoa työnantajan velvollisuuksista ulkomaalaisen työvoiman käytössä.

Valvontatapahtumassa tavattiin itsenäisiä yrittäjiä sekä työsuhteessa olevia työntekijöitä. Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia työntekijöitä ei havaittu. Viranomaisyhteistyö oli merkittävässä asemassa valvontatapahtuman toteuttamisessa.

Taksiliikenteen viranomaisten yhteisvalvonta on pysyvä toimintamalli

Taksiliikenteen toimijoita ja liikenteen harjoittamista valvoo tahollaan usea viranomainen, kuten poliisi, Traficom, Verohallinto sekä aluehallintovirastot. Alaa valvovat viranomaiset tekevät yhteistyötä, ja yksi yhteistyön muoto ovat viranomaisten yhteisvalvonnat, jossa yhdellä pysäytyksellä jokainen mukana oleva viranomaistaho tarkastaa samanaikaisesti omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita.

Poliisi valvoo ensisijaisesti liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita, kuten kuljettajan ajokuntoa ja ajoneuvon liikennekelpoisuutta. Poliisi valvoo myös, että ajossa on mukana taksiliikennöintiin oikeuttava asiakirja ja että luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi ovat matkustajan nähtävillä. Lisäksi poliisi valvoo, että kuljettajalla on ajolupa, ja että ajoneuvossa on asianmukainen taksivalaisin. Lisäksi taksiliikennettä harjoittavan ajoneuvon tulee olla rekisteröity luvanvaraiseen liikenteeseen. 

Traficom valvoo muun muassa, että hintatiedot on esitetty asianmukaisesti ja että ajoneuvossa on taksamittari tai muu vastaava laite tai järjestelmä. Verohallinto kerää valvonnassa tietoja kuljettajista ja taksiyrityksistä, yritysten työntekijöiden määristä ja palkkauksesta sekä havainnoi mittareita ja muita sovelluksia. 

Vastaa